Maximálne rozmery a hmotnosti

Základné pojmy:

Nadmerná preprava - preprava (prípadne jazda prázdneho vozidla alebo súpravy vozidiel) pri ktorej sú prekročené najväčšie prípustné hmotnosti stanovené Nariadením Vlády SR č. 349/2009 Z.z.

Nadrozmerná preprava- preprava (prípadne jazda prázdneho vozidla alebo súpravy vozidiel) pri ktorej sú prekročené najväčšie prípustné rozmery stanovené Nariadením Vlády SR č. 349/2009 Z.z.

Výber základných rozmerov a hmotností z Nariadenia Vlády SR č. 349/2009 Z.z.:

a) najväčšia prípustná šírka

1. vozidiel kategórie M1 2,50 m
2. vozidiel kategórie M2, M3, N, O 2,55 m
3. izotermických vozidiel kategórie N a O 2,60 m

b) najväčšia prípustná výška

1. vozidiel kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, LS 2,50 m
2. vozidiel kategórie M, N, O, T, C, R, S, PS 4,00 m
3. vozidiel kategórie N3 a O4 určených na prepravu vozidiel 4,20 m
4. súpravy ťahača s návesom (vozidlá kategórie N3 a O4) 4,00 m
+ 2 % výšky

c) najväčšia prípustná dĺžka

1. súpravy ťahača s návesom 16,50 m c)
2. súpravy motorového vozidla s jedným prívesom 18,75 m c)
3. súpravy motorového vozidla s jedným prívesom kategórie O4 určeným na prepravu vozidiel 20,75 m
4. súpravy motorového vozidla s dvoma prívesmi alebo s návesom a jedným prívesom 22,00 m c)
c) Do celkovej dĺžky vozidla (jazdnej súpravy) sa nezapočítava dĺžka nakladacieho satelitného vozíka, ktorý je v prepravnej polohe namontovaný vzadu na vozidle, ak nepresahuje vozidlo o viac než 1,20 m.

d) najväčšie prípustné hmotnosti:

1. motorových vozidiel s dvomi nápravami 18,00 t
2. motorových vozidiel s tromi nápravami 25,00 t
ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a vzduchovým odpružením alebo odpružením uznaným za rovnocenné v rámci Európskych spoločenstiev alebo ak je každá hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu nepresahuje 9,50 t 26,00 t
3. motorových vozidiel so štyrmi a viacerými nápravami 32,00 t
4. prívesov s dvomi nápravami 18,00 t
5. prívesov s tromi nápravami 24,00 t
6. prívesov so štyrmi a viacerými nápravami 32,00 t
7. dvojčlánkových kĺbových autobusov s tromi nápravami 88,00 t
8. dvojčlánkových kĺbových autobusov so štyrmi a viacerými nápravami 35,00 t
9. jazdných súprav 40,00 t
10. jazdných súprav prepravujúcich ISO kontajner (40 stôp) v kombinovanej doprave 44,00 t